Vedtægter

Vedtægter for Ølsted Bryglaug

18. februar 2011

§ 1 Laugets navn.

Laugets navn er Ølsted Bryglaug. Hjemsted er i Hedensted Kommune.

§ 2 Laugets formål.

Laugets formål er at fremme interesse for og kendskab til godt håndbrygget øl.

Dette sker bl.a. ved at Lauget stiller brygudstyr til rådighed for laugsmedlemmerne i laugslokalerne Ølstedbrovej 15.

Lauget skal desuden fremme interessen for forskellige brygmetoder, sorter, smagsvarianter mv.

Dette gøres gennem fælles arrangementer, fx. smagsaftener, brygaftener, studieture/-rejser, besøg hos andre klubber/foreninger med lignende formål og ture til ølmesser.

Disse arrangementer har samtidig til formål at skabe rammerne for et godt og muntert socialt samvær mellem Laugets medlemmer.

Lauget udlejer brygudstyr til laugsmedlemmerne og står for fællesindkøb af materialer og grej.

Priser, aktivitetsniveauet og mødefrekvens fastsættes og reguleres af bestyrelsen.

§ 3 Medlemmer.

Som laugsmedlem kan optages alle personer der er fyldt 18 år, der arbejder for Laugets formål. Det er alene laugsmedlemmerne, som har rettigheder ifølge disse vedtægter.

Som støttemedlem kan optages enhver, som ønsker at støtte Lauget. Støttemedlemmerne kan af bestyrelsen inviteres til at deltage i nogle af lavets aktiviteter.

§ 4 Kontingent.

Til dækning af Laugets omkostninger betaler laugsmedlemmer et indmeldelsesgebyr på 1500kr. samt et månedligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Gebyret dækker opstarts omkostninger, samt evt. udskiftning/fornyelse af udstyr.

Gebyret tilbagebetales IKKE ved evt. udmeldelse eller eksklusion. Ved senere genindmeldelse betales nyt indmeldelsesgebyr.

Støttemedlemmer betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Der kan desuden opkræves deltagerbetaling for Laugets arrangementer.

Størrelsen besluttes af bestyrelsen pr. arrangement.

Kontingentet følger regnskabsåret.

§ 5 Regnskab og revision

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisorer valgt på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

Det reviderede regnskab, skal være fremsendt til medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen underskriver det årlige regnskab.

E-mail anses som gyldig kommunikationsform.

§ 6 Hæftelse

Ingen af Laugets medlemmer hæfter personligt for Laugets forpligtelser.

Det er således alene Lauget, ved dets formue, der hæfter for Laugets forpligtelser.

§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelsen skal ske skriftligt til medlemmer senest 30 dage før generalforsamlingen. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Oldermanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal udsendes skriftligt til medlemmerne senest 7 dage før afholdelse. Der skal føres referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af bestyrelsen. Referatet udsendes til laugsmedlemmerne.

E-mail anses som gyldig kommunikationsform.

§ 8 Dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter;

  1. Velkomst og skål v/ Oldermanden.
  2. Valg af dirigent og referant
  3. Oldermanden aflægger beretning og fremlægger aktivitetsplan for det kommende år.
  4. Finansforvalteren fremlægger regnskab til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af næste års kontingent
  7. Valg af bestyrelse samt bestyrelsessuppleant (3 betyrelsesmedlemmer,1 suppleant)
  8. Valg af revisor samt revisorsuppleant
  9. Eventuelt

§ 9 Stemmeret.

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte laugsmedlemmer, dog ikke hvis man er i restance med sit kontingent.

Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt flertal, undtagen ved vedtægtsændringer, der skal vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmer.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det.

Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af en begrundet dagsorden.

Indkaldelsen skal ske efter samme procedure som den ordinære generalforsamling.

§ 11 Laugets ledelse.

Laugets daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af tre medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med Oldermand, Vice-Oldermand og Finansforvalter.

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Valget gælder for 1 år. Genvalg kan finde sted.

Der afholdes årligt mindst fire bestyrelsesmøder. Såfremt det er muligt, fordeles møderne med et møde pr. kvartal. Der skal føres referat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af bestyrelsen. Referatet udsendes til medlemmer på forlangende.

Medlemmerne skal overholde de af bestyrelsen udstukne retningslinjer.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen, heriblandt Oldermand eller Vice-Oldermand, er til stede.

Bestyrelsen varetager forvaltningen af Laugets ejendele. Bestyrelsen kan vælge at uddelegere dette ansvar helt eller delvist for enkelte dele eller alt udstyr til ét eller flere medlemmer.

Lån af Laugets ejendele kan kun ske for medlemmerne efter de af bestyrelsen udstukne regler.

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil.

En sådan eksklusion kan appelleres til førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling hvor den ekskluderede kan foreligge sin sag. Indtil da står eksklusionen ved magt.

Generalforsamlingen stadfæster eller forkaster derefter eksklusionen ved almindeligt stemmeflertal.

Medlemmer der er ekskluderet efter denne paragraf, kan kun genoptages efter beslutning på generalforsamlingen.

§ 12 Opløsning.

Opløsning af Lauget kan kun vedtages på en særligt indkaldt generalforsamling.

2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

I tilfælde af opløsning skal Laugets aktiver sælges til højestbydende medlem.

Generalforsamlingen der opløser Lauget beslutter hvorvidt overskydende kapital skal drikkes og spises op eller om midlerne skal tilfalde ”Danske Ølentusiaster”.

Såfremt generalforsamlingens ønsker ikke kan lade sig gøre, beslutter bestyrelsen suverænt hvilken velgørende organisation midlerne skal tilfalde.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. februar 2011.